Umenie mesta Bratislavy


Nad hrobom spolubojovníka

Tibor Bártfay / 1957 – 1960

Slavín – pamätník sovietskych vojakov padlých počas 2. sv. vojny na území západného Slovenska – postavili v rokoch 1957 až 1960. Slávnostne ho odhalili pri príležitosti 15. výročia oslobodenia mesta Červenou armádou bývalého Sovietskeho zväzu. Stavbu pamätníka realizovali v päťdesiatych rokoch 20. storočia v období nástupu komunistického režimu a tvrdej propagandy, keď na území Slovenska postavili najväčšie pamätníkove areály venované Červenej (sovietskej) armáde (Svidník a Liptovský Mikuláš).

Autorom architektonickej koncepcie bol slovenský sochár a architekt Ján Svetlík, ktorého návrh zvíťazil v treťom kole súťaže na stavbu pamätníka. Už od začiatku sa počítalo s bohatým sochárskym dotvorením, a tak architekt spolupracoval s kolektívom sochárov –Tiborom Bártfayom, Jozefom Kostkom, Rudolfom Pribišom, Jánom Kulichom, Ladislavom Snopekom, Alexandrom Trizuljakom, Jurajom Krénom a Deziderom Castiglionem.   

Architektúru pomníka tvoria tri kompozične navzájom prepojené časti – južný nástupný priestor s mohutným schodiskom, plocha cintorína v strede a samotný pamätník na severe. Čelnú stenu nástupného schodiska zdobí žulový reliéf Prísaha na bojovú zástavu od L. Snopeka. Priestor, ktorým sa prechádza ku hrobom, zdobia dve súsošia od J. Kostku – Vďaka a Odovzdávanie vencov.

Dominantným prvkom Slavína je pamätník postavený na vyvýšenej plošine. Prístupný je schodiskom na bokoch s dvoma súsošiami – vľavo Nad hrobom spolubojovníka od T. Bártfaya a vpravo Po boji od J. Kulicha. Vstup do obradnej siene zdobia dvojkrídlové dvere s reliéfnou figurálnou výzdobou od R. Pribiša. Z budovy siene vyrastá vysoký, smerom nahor sa zužujúci hranolový obelisk zavŕšený sochou Víťazstvo od A. Trizuljaka.

Sochárske dotvorenie malo dopĺňať a podporovať hlavné myšlienky pamätníka – oslavu hrdinstva Červenej armády a vďačnosť československého ľudu. Sochy námetmi zachytávajú akt boja aj vojnových útrap a smerujú k oslave víťazstva.

Súsošie Nad hrobom bojovníka kompozične korešponduje so súsoším Po boji. Pri oboch je postava malého chlapca osadená na vonkajšiu stranu, pričom výšková gradácia postáv súsoší umocňuje pohľad smerom na pylón pamätníka.

Trojfigurálne súsošie _Nad hrobom spolubojovníka _od T. Bártfaya tvoria stojace postavy dvoch vojakov a jedného chlapca. 

Pravý vojak pozerajúci do diaľky má oblečenú vojenskú uniformu, prilbou na hlave, vojenský plášť padajúci dozadu a na košeli pripnuté vyznamenanie. Na pravom ramene mu visí samopal. Vojak stojaci po jeho ľavej strane je takisto oblečený do vojenskej rovnošaty aj plášťa, v ruke na hrudi drží vojenskú čiapku a hlava s krátkymi vlasmi smeruje k hrobom. Ľavou rukou objíma a k hrudi si pritíska smútiaceho mladého chlapca stojaceho úplne vľavo.  

ZZ

Stav výskumu k 30. 6. 2023.


Autorstvo

Spoluautorstvo


Roky

  • 1957 – 1960 – realizácia
  • 2020 – 2022 – pamiatková obnova areálu NKP

Druh

Materiál

bronz, mramor, kameň

Technika

odlievanie, patinovanie, tesanie, obkladanie

Rozmer

socha v. približne 320 cm, podstavec 168 x 215 x 180 cm

Značenie

južná časť podstavca: T, BARTFAY, severná časť podstavca: LIL ZUKOV PRAHA VII

Stav

  • zachovalý, udržiavaný
  • reštaurovaný
V r. 2021 - 2022 bolo dielo zreštaurované a areál NKP obnovený.

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • Národná kultúrna pamiatka zapísaná do ÚZPF pod čislom 204/2.
  • Súčasť chráneného územia Pamiatková zóna Centrálna mestská oblasť Bratislava (PZ CMO).
  • Ochranné pásmo NKP č. 204 ÚZPF - cintorín a pamätník Červenej armády na Slavíne v Bratislave.
  • Ústredná evidencia vojnových hrobov MV SR.

Vlastník

  • Hlavné mesto SR Bratislava

Správca

  • Marianum

Adresa

Ul. Na Slavíne

Bližšie informácie o lokalite

naboku vľavo, západne od nástupného schodiska k samotnému pamätníku

GPS

48.1536952, 17.0994390

Číslo parcely

2925/1

Ďalšie diela v okolí

Dvere s reliéfnou výzdobou

Rudolf Pribiš 1957 – 1960

Víťazstvo

Alexander Trizuljak 1957 – 1960

Po boji

Ján Kulich 1958

Mierová lúka Alexandra Dubčeka

nezistený 1997