Umenie mesta Bratislavy


O projekte

Databázu diel vo verejnom priestore ako svoj vedeckovýskumný projekt založila a spravuje Galéria mesta Bratislavy. Kurátorský výber diel vzniká od roku 2022, pričom jednotlivé informácie sa budú pravidelne dopĺňať a aktualizovať. Postupne tak pribudnú diela všetkých piatich mestských okresov a sedemnástich samosprávnych mestských častí.

Okrem diel existujúcich na pôvodných miestach sa mapujú aj fragmenty a diela presunuté, odstránené alebo zničené v kategóriách:

Aktuálne spracované dáta

357 diel v katalógu
10/17 mestských častí
18/06/24 naposledy aktualizované

Ambíciou projektu je vytvoriť dynamickú a otvorenú databázu, ktorá sa bude pravidelne dopĺňať o nové poznatky z výskumu, aktualizovať aj revidovať. Základným kritériom kurátorského výberu do databázy Umenia mesta Bratislavy GMB je tvorba profesionálnych autorov*iek (výtvarných umelcov*kýň, architektov*tiek, dizajnérov*iek a súvisiacich odborov) z obdobia po roku 1945 zastúpených v zbierkach GMB či v iných zbierkotvorných a výskumných inštitúciách. Pozornosť sa zameriava na najviac ohrozené diela, ktoré potrebujú ochranu a odborné postupy pri údržbe i obnove.

Cieľom je prezentovať a popularizovať pestrú škálu umenia vo verejnom priestore od druhej polovice 20. storočia až po súčasnosť a priniesť čo najviac informácií o význame, okolnostiach vzniku a príbehoch diel, o ich autoroch, použitých materiáloch či výtvarných technikách. Zámerom je tiež získať aktuálne údaje o stave a presnom umiestnení diel, ich GPS súradniciach, vlastníkoch a správcoch. Pri väčšine diel vo verejnom priestore sú práve nejasné vlastnícke vzťahy príčinou chýbajúcej starostlivosti a nevhodného zaobchádzania.

Údaje v databáze sú tvorené tak, aby sa postupne dali prepájať s Web umenia a s ďalšími registrami či katalógmi zameranými napríklad na galerijné a múzejné zbierky, modernú architektúru i národné kultúrne pamiatky a s databázami diel vo verejnom priestore v iných mestách.

Galéria mesta Bratislavy podniká potrebné kroky na zisťovanie autorov diel a archívnej fotodokumentácie. Autorskoprávne nároky k dielam boli riadne vysporiadané. Údaje sa budú na webstránke pravidelne aktualizovať.

Projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore hlavného mesta SR Bratislava a Fondu na podporu umenia.


Tím

Odborná garantka
Zoja Droppová, droppova@gmb.sk
Koordinátorka projektu
Linda Blahová, blahova@gmb.sk
Autorky koncepcie
Zoja Droppová, Katarína Trnovská, Linda Blahová
Texty o dielach
Zoja Droppová (ZD), Sabina Jankovičová (SJ), Nikoleta Bukovská (NB), Patrik Baxa (PB), Zuzana Zvarová (ZZ)
Fotografie
Matej Hakár, Jana Hamšíková, Andrej Kapcár, Zoja Droppová, Sabina Jankovičová; archívy GMB, AMB, SNA. mestských častí; webumenia.sk; archívy bývalých umeleckých zväzov a fondov, projektových ústavov, autorov*iek diel a dedičov*iek.
Grafický dizajn
Gorazd Ratulovský
Vývoj databázy
lab.SNG (Michal Čudrnák, Ernest Walzel, František Michal Sebestyén, Rastislav Chynoranský, Igor Rjabinin)
Používateľský prieskum, koordinácia vývoja
Katarína Vass
Jazyková korektúra
Daniela Marsinová
Spolupráca na databáze
Nikoleta Bukovská, Anna Jablonowska Holly
Odborné konzultácie
Barbara Davidson
Poďakovanie
Mestský ústav ochrany pamiatok, Slovenská národná galéria, Oddelenie kultúry magistrátu hl. mesta SR Bratislava, autori*ky diel, pamätníci*čky a dediči*ky.