Umenie mesta Bratislavy


Zlepšovatelia - FAD STU

František Draškovič / 1949 – 1953

Pavilón teoretických ústavov Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave postavili v rokoch 1948 až 1953 podľa projektu významného slovenského architekta Emila Belluša. Južné krídlo budovy zdobí súbor reliéfnych platní situovaných na budovu medzi rokmi 1949 až 1953. Ich tvorcami sa stali najvýznamnejší slovenskí sochári päťdesiatych  rokov 20. storočia.

Na fasáde sa nachádza dvadsať reliéfov, na západnej a východnej strane je z nich osem, na južnej sú tri osadené do okenných parapetov 1. nadzemného podlažia. Jeden reliéf umiestnili nad východný vchod do budovy.   

Spoločným námetom reliéfov je oslava povolaní, čo sa významnou mierou podieľali na budovaní novej spoločnosti po roku 1948. Povolania sú symbolizované charakteristickými atribútmi. Obsahová náplň reliéfov, ako aj umelecký spôsob spracovania (opisné realistické zobrazenie) zodpovedajú obdobiu socialistického realizmu prvej polovice päťdesiatych rokov 20. storočia na Slovensku. Vyznačujú sa schematickým zobrazením a ustálenou spoločnou kompozíciou. Ide o dve až tri figurálne statické scény s postavami (robotníčkami a robotníkmi) situovanými po stranách platne a prepojenými atribútmi činností.

Reliéf Zlepšovatelia od Františka Draškoviča osadili do štvrtej okennej osi z juhu na východnej fasáde budovy. Zlepšovateľské hnutie päťdesiatych a šesťdesiatych rokov 20. storočia predstavovalo v Československu veľmi dôležitú spoločenskú tému. Na reliéfe stvárnil autor tri postavy, napravo ženu a muža, s telami en face a hlavami z profilu, kompozične natočenými k ľavej strane reliéfu, kde stojí mladý muž, zlepšovateľ, zobrazený z profilu a v rukách drží misku s neidentifikovaným nástrojom, podobný nástroj drží v ruke aj ženská postava. 

ZZ

Stav výskumu k 10. 6. 2023.


Autorstvo

Spoluautorstvo


Roky

  • 1949 – 1953 – realizácia

Druh

Materiál

spišský travertín

Technika

tesanie

Rozmer

127 x 177 x 12 cm

Značenie

vpravo dole DRAŠKOVIČ

Stav

  • zachovalý, neudržiavaný

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • Objekt je NKP zapísaná v ÚZPF pod číslom 829/1.
  • Súčasť chráneného územia Pamiatková zóna Centrálna mestská oblasť Bratislava (PZ CMO).

Vlastník

  • Slovenská technická univerzita Bratislava

Správca

  • Slovenská technická univerzita Bratislava

Adresa

Námestie Slobody 2911/19

Bližšie informácie o lokalite

na fasáde FAD STU

GPS

48.1507870, 17.1116920

Číslo parcely

7776/3

Ďalšie diela v okolí

Živočíšna výroba - FAD STU

Justín Hrčka 1949 – 1953

Inštalatéri - FAD STU

Ladislav Pollák 1949 – 1953

Lesníctvo - FAD STU

Ľudovít Goga 1949 – 1953

Mičurinci - FAD STU

Justín Hrčka 1949 – 1953