Umenie mesta Bratislavy


Mičurinci - FAD STU

Justín Hrčka / 1949 – 1953

Pavilón teoretických ústavov Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave postavili v rokoch 1948 až 1953 podľa projektu významného slovenského architekta Emila Beluša. Južné krídlo budovy zdobí súbor reliéfnych platní osadených na budovu medzi rokmi 1949 až 1953. Ich tvorcami sa stali najvýznamnejší slovenskí sochári päťdesiatych rokov 20. storočia.

Na fasáde sa nachádza dvadsať reliéfov, na západnej a východnej strane je z nich osem, na južnej sú tri osadené v okenných parapetoch 1. nadzemného podlažia. Jeden reliéf umiestnili nad východný vchod do budovy.   

Spoločným námetom reliéfov je oslava povolaní, čo sa významnou mierou podieľali na budovaní novej spoločnosti po roku 1948. Povolania sú symbolizované charakteristickými atribútmi. Obsahová náplň reliéfov, ako aj umelecký spôsob spracovania (opisné realistické zobrazenie) zodpovedajú obdobiu socialistického realizmu prvej polovice päťdesiatych rokov 20. storočia na Slovensku. Vyznačujú sa schematickým zobrazením a ustálenou spoločnou kompozíciou. Ide o dve až tri figurálne statické scény s trojštvrtinovými postavami (robotníčkami a robotníkmi) situovanými po stranách platne a prepojenými atribútmi činností.

Autorom reliéfu Mičurinci, ktorý osadili na východnú fasádu nad bočný vchod do objektu, je Justín Hrčka. Mičurinské hnutie, resp. hnutie mladých prírodovedcov, predstavovalo v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch 20. storočia významný myšlienkový smer pri výchove mladých poľnohospodárov. Pomenované bolo podľa I. V. Mičurina (1855 — 1935) ruského botanika a šľachtiteľa ovocia.  

Reliéf s týmto námetom tvoria dve samostatné scény. Vľavo dvojica mužských postáv, obe z profilu, na pravom okraji učiteľ držiaci v rukách vetvičku ovocného stromu poučuje žiaka, pioniera, ktorý stojí naľavo od stromu a píše si poznámky do roztvoreného zošita.

Na pravej strane reliéfu mladá žena stvárnená z profilu, so šatkou na hlave a s rukami nad chlapcovou hlavou oberá zo stromu ovocie.

ZZ

Stav výskumu ku dňu 10. 6. 2023.


Autorstvo

Spoluautorstvo


Roky

  • 1949 – 1953 – realizácia

Druh

Materiál

spišský travertín

Technika

tesanie

Rozmer

127 x 177 x 12 cm

Značenie

vľavo hore J. HRČKA

Stav

  • poškodený

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • Objekt je NKP zapísaná v ÚZPF pod číslom 829/1.
  • Súčasť chráneného územia Pamiatková zóna Centrálna mestská oblasť Bratislava (PZ CMO).

Vlastník

  • Slovenská technická univerzita Bratislava

Správca

  • Slovenská technická univerzita Bratislava

Adresa

Námestie Slobody 2911/19

Bližšie informácie o lokalite

na fasáde FAD STU

GPS

48.1507870, 17.1116920

Číslo parcely

7776/3

Ďalšie diela v okolí

Živočíšna výroba - FAD STU

Justín Hrčka 1949 – 1953

Inštalatéri - FAD STU

Ladislav Pollák 1949 – 1953

Lesníctvo - FAD STU

Ľudovít Goga 1949 – 1953

Zlepšovatelia - FAD STU

František Draškovič 1949 – 1953