Umenie mesta Bratislavy


Živočíšna výroba - FAD STU

Justín Hrčka / 1949 – 1953

Pavilón teoretických ústavov Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave postavili v rokoch 1948 až 1953 podľa projektu významného slovenského architekta Emila Belluša. Južné krídlo budovy zdobí súbor reliéfnych platní situovaných na budovu medzi rokmi 1949 až 1953. Ich tvorcami sa stali najvýznamnejší slovenskí sochári päťdesiatych rokov 20. storočia.  

Na fasáde sa nachádza dvadsať reliéfov, na západnej a východnej strane je z nich osem, na južnej sú tri platne osadené do okenných parapetov 1. nadzemného podlažia. Jeden reliéf umiestnili nad východný vchod do budovy.   

Spoločným námetom reliéfov je oslava povolaní, čo sa významnou mierou podieľali na budovaní novej spoločnosti po roku 1948. Povolania sú symbolizované charakteristickými atribútmi. Obsahová náplň reliéfov, ako aj umelecký spôsob spracovania (opisné realistické zobrazenie) zodpovedajú obdobiu socialistického realizmu prvej polovice päťdesiatych rokov 20. storočia na Slovensku. Vyznačujú sa schematickým zobrazením a ustálenou spoločnou kompozíciou. Ide o dve až tri figurálne statické scény s trojštvrťovými postavami (robotníčkami a robotníkmi) situovanými po stranách platne a prepojenými atribútmi činností.

Reliéf Živočíšna výroba osadili do ôsmej okennej osi od juhu na východnej fasáde budovy.

Autorom reliéfu s námetom chovu zvierat je Justín Hrčka. V prvom pláne výjavu sú dve postavy zobrazené z profilu, vľavo mladá žena, vpravo mladý muž v pracovnom plášti. Chovateľka drží za ohlávku kravu, stojacu za ňou, hlavou smerom k mužovi. Pozadie výjavu tvorí vysoký strom. 

ZZ

Stav výskumu k 10. 6. 2023.


Autorstvo

Spoluautorstvo


Roky

  • 1949 – 1953 – realizácia

Druh

Materiál

spišský travertín

Technika

tesanie

Rozmer

127 x 177 x 12 cm

Značenie

dole vľavo pod rukami ženy J. HRČKA

Stav

  • zachovalý, neudržiavaný
  • poškodený

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • Objekt je NKP zapísaná v ÚZPF pod číslom 829/1.
  • Súčasť chráneného územia Pamiatková zóna Centrálna mestská oblasť Bratislava (PZ CMO).

Vlastník

  • Slovenská technická univerzita Bratislava

Správca

  • Slovenská technická univerzita Bratislava

Adresa

Námestie Slobody 2911/19

Bližšie informácie o lokalite

na fasáde FAD STU

GPS

48.1507870, 17.1116920

Číslo parcely

7776/3

Ďalšie diela v okolí

Inštalatéri - FAD STU

Ladislav Pollák 1949 – 1953

Lesníctvo - FAD STU

Ľudovít Goga 1949 – 1953

Mičurinci - FAD STU

Justín Hrčka 1949 – 1953

Zlepšovatelia - FAD STU

František Draškovič 1949 – 1953