Umenie mesta Bratislavy


Lesníctvo - FAD STU

Ľudovít Goga / 1949 – 1953

Pavilón teoretických ústavov Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave postavili v rokoch 1948 až 1953 podľa projektu významného slovenského architekta Emila Belluša. Južné krídlo budovy zdobí súbor reliéfnych platní osadených na budovu medzi rokmi 1949 až 1953. Ich tvorcami sa stali najvýznamnejší slovenskí sochári päťdesiatych rokov 20. storočia.

Na fasáde sa nachádza dvadsať reliéfov, na západnej a východnej strane je z nich osem, na južnej sú tri osadené v okenných parapetoch 1. nadzemného podlažia. Jeden reliéf umiestnili nad východný vchod do budovy.   

Spoločným námetom reliéfov je oslava povolaní, ktoré sa významnou mierou podieľali na budovaní novej spoločnosti po roku 1948. Povolania sú symbolizované charakteristickými atribútmi. Obsahová náplň reliéfov, ako aj umelecký spôsob spracovania (opisné realistické zobrazenie) zodpovedajú obdobiu socialistického realizmu prvej polovice päťdesiatych rokov 20. storočia na Slovensku. Vyznačujú sa schematickým zobrazením a ustálenou spoločnou kompozíciou. Ide o dve až tri figurálne statické scény s trojštvrtinovými postavami (robotníčkami a robotníkmi) situovanými po stranách platne a prepojenými atribútmi činností.

Dvojfigurálny reliéf Lesníctvo autora Ľudovíta Gogu osadili na západnej fasáde do tretej okennej osi od juhu.

Lesný robotník na pravej strane v robotníckom šate a ľavý v kroji sú tvárami natočení k sebe. Plochu medzi nimi v zadnom pláne vypĺňa kmeň stromu a v prednom veľká reťazová píla.

ZZ

Stav výskumu k 10. 6. 2023.


Autorstvo

Spoluautorstvo


Roky

  • 1949 – 1953 – realizácia

Druh

Materiál

spišský travertín

Technika

tesanie

Rozmer

127 x 177 x 12 cm

Značenie

vľavo dole L. GOGA

Stav

  • zachovalý, neudržiavaný
  • poškodený

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • Objekt je NKP zapísaná v ÚZPF pod číslom 829/1.
  • Súčasť chráneného územia Pamiatková zóna Centrálna mestská oblasť Bratislava (PZ CMO).

Vlastník

  • Slovenská technická univerzita Bratislava

Správca

  • Slovenská technická univerzita Bratislava

Adresa

Námestie Slobody 2911/19

Bližšie informácie o lokalite

na fasáde FAD STU

GPS

48.1507870, 17.1116920

Číslo parcely

7776/3

Ďalšie diela v okolí

Mičurinci - FAD STU

Justín Hrčka 1949 – 1953

Chémia - FAD STU

Ján Hučko st. 1949 – 1953

Chov zvierat - FAD STU

Ladislav Majerský 1949 – 1953

Garbiarstvo - FAD STU

Koloman Makovíny 1949 – 1953