Umenie mesta Bratislavy


Nezistený

Ján Kulich / 1956

Ekoiuventa, pôvodne Dom mládeže s areálom (Technická stanica Mičurin, neskôr Stanica mladých prírodovedcov) bol prvým komplexným centrom prírodovedných záujmových krúžkov socialistickej pionierskej mládeže na Slovensku. Išlo o prvé vybudovanie uzavretého areálu zabezpečujúceho potreby mimoškolského vzdelávania mládeže. Okrem hlavnej budovy sa postupne vybudovali objekty umožňujúce činnosti širokého spektra – budovy mladých technikov a mladých turistov, amfiteáter, bazén a budova učební s bytom a skleníkmi. Významnú súčasť plochy areálu tvorili tiež ihrisko, pokusné políčka, včelíny, zariadenia na chov hydiny a ornitologické zariadenia.  

Centrum areálu predstavovala hlavná budova Domu mládeže komponovaná hlavnou fasádou s výhľadom na náprotivný svah Machnáč a do Búdkovej ulice. 

Projektoval ju arch. M. Chorvát.  

Hlavná budova sa stala jednou z vrcholných, najtypickejších a najreprezentatívnejších stavieb socialistického realizmu päťdesiatych rokov 20. storočia na Slovensku.

Jej čelnú fasádu estetizujú štyri kamenné reliéfy osadené po dvojici vedľa vstupu od akad. sochára Jána Kulicha. Hlavný výtvarný akcent budovy tvorí súsošie Slovenská budujúca mládež od akad. sochára Fraňa Gibalu osadené na streche objektu a vítajúce   prichádzajúceho návštevníka.

Kamenné reliéfy štvorcového tvaru sú súčasťou parteru fasády: ich svetlý pieskovec kontrastuje s červeným kamenným obkladom fasády. Kamenná platňa lícuje s fasádou, len dole vyčnieva hranolová rímsa – podstavec na postavy. Poslaním reliéfov bolo poukázať na novú šťastnú budúcnosť detí. Jednotlivé scény majú jednotné umelecké a kompozičné stvárnenie.

Skupinový figurálny výjav osadený na južnom konci fasády zobrazuje dve dvojice chlapcov zaujatých prácou s vysielačkou. Tá je položená na zemi v strede výjavu. Chlapec kľačiaci vpravo obsluhuje vysielačku, má k nej sklonenú hlavu a na ušiach slúchadlá. V pravej ruke drží mikrofón a ľavou rukou ladí vysielačku.  Vedľa neho na pravom kraji stojí chlapec v krátkych nohaviciach, s baretkou na hlave, zobrazený od chrbta a pozerá sa smerom dole na vysielanie. V ľavej skupine chlapec oblečený v krátkych nohaviciach, tričku a zobrazený z profilu čupí vedľa vysielačky. Na ušiach má slúchadla, ktoré si pridŕža rukami. Poslednou krajnou postavou vľavo je chlapec v krátkych nohaviciach a košeli, zobrazený z profilu, mierne ohnutý k vysielačke. Za ním v pozadí je mladý strom.   

ZZ

Stav výskumu ku dňu 15. 11. 2023.


Autorstvo

Spoluautorstvo


Roky

  • 1956 – realizácia

Druh

Materiál

kameň, pieskovec

Technika

tesanie

Rozmer

160 x 165 x 25 cm

Značenie

nie je

Stav

  • zachovalý, neudržiavaný
Mechanické poškodenie, zvetranie, znečistenie.

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • Súčasť chráneného územia Pamiatková zóna Centrálna mestská oblasť Bratislava (PZ CMO).
  • Areál sa nachádza v ochrannom pásme NKP Slavín.
  • Budova je NKP zapísaná v ÚZPF pod č. 12041/1.

Vlastník

  • Hlavné mesto SR Bratislava

Správca

  • Hlavné mesto SR Bratislava

Adresa

Búdková cesta 2

Bližšie informácie o lokalite

na juhozápadnej fasáde objektu

GPS

48.1531670, 17.0929620

Číslo parcely

2781

Ďalšie diela v okolí

Nezistený

Ján Kulich 1956

Slovenská budujúca mládež

František Gibala 1956

Nezistený

Ján Kulich 1956

Nezistený

Ján Kulich 1956