Umenie mesta Bratislavy


Nezistený

Ján Kulich / 1956

Ekoiuventa, pôvodne Dom mládeže s areálom (Technická stanica Mičurin, neskôr Stanica mladých prírodovedcov) bol prvým centrom prírodovedných záujmových krúžkov socialistickej pionierskej mládeže na Slovensku. Išlo o prvé vybudovanie komplexného uzavretého areálu zabezpečujúceho potreby mimoškolského vzdelávania mládeže. Okrem hlavnej budovy postupne vybudovali objekty umožňujúce činnosti širokého spektra – budovy mladých technikov a mladých turistov, amfiteáter, bazén, budovu učební s bytom a skleníkmi. Významnú súčasť plochy areálu tvorili ihrisko, pokusné políčka, včelíny, zariadenia na chov hydiny a ornitologické zariadenia.  

Centrom areálu sa stala hlavná budova Domu mládeže komponovaná hlavnou fasádou s výhľadom na náprotivný svah Machnáč a do Búdkovej ulice. 

Projektoval ju arch. M. Chorvát.

Hlavná budova predstavuje jednu z vrcholných, najtypickejších a najreprezentatívnejších stavieb socialistického realizmu päťdesiatych rokov 20. storočia na Slovensku.

Jej čelnú fasádu estetizujú štyri reliéfy osadené po dvojici vedľa vstupu. Ich autorom je akad. sochár J. Kulich. Hlavný výtvarný akcent budovy tvorí súsošie Slovenská budujúca mládež od akad. sochára Fraňa Gibalu osadené na strechu objektu a vítajúce prichádzajúceho návštevníka.

Kamenné reliéfy štvorcového tvaru, sú súčasťou parteru fasády: svetlý pieskovec kontrastuje s červeným kamenným obkladom fasády. Kamenná platňa lícuje s fasádou, len dole vyčnieva hranolová rímsa – podstavec na postavy. Poslaním reliéfov bolo poukázať na novú šťastnú budúcnosť detí. Jednotlivé scény majú jednotné umelecké a kompozičné stvárnenie.

Skupinový figurálny výjav obľúbenej detskej hry na slepú babu autor kompozične rozdelil na dve časti. Vpravo stojí dievča v krátkych šatách so zaviazanou šatkou na očiach. Vystretou ľavou rukou sa pridŕža steny, pravou, zdvihnutou pred hruď a dlaňou natočenou k divákovi „stráži“ okolitý priestor. Pri nohách má psa s prikrčenými prednými labkami a hlavou zdvihnutou k dievčine. Oproti nim dopĺňa výjav dvojica dievčat: krajná situovaná v prvom pláne v stoji je oblečená do krátkych šiat. Zobrazená je od chrbta, ľavú ruku má v bok a v pravej zdvihnutej do výšky ramena drží v prstoch šatku smerujúcu k „slepej babe“. Pri jej nohách v zadnom pláne kľačí ďalšie dievča s rukami opretými o kolená, so spojenými dlaňami a s pohľadom upretým na dievča so zaviazanými očami.

ZZ

Stav výskumu ku dňu 15. 11. 2023.


Autorstvo

Spoluautorstvo


Roky

  • 1956 – realizácia

Druh

Materiál

kameň, pieskovec

Technika

tesanie

Rozmer

160 x 165 x 25 cm

Značenie

nie je

Stav

  • zachovalý, neudržiavaný
Mechanické poškodenie, zvetranie, znečistenie.

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • Súčasť chráneného územia Pamiatková zóna Centrálna mestská oblasť Bratislava (PZ CMO).
  • Budova je NKP zapísaná v ÚZPF pod č. 12041/1.
  • Areál sa nachádza v ochrannom pásme NKP Slavín.

Vlastník

  • Hlavné mesto SR Bratislava

Správca

  • Hlavné mesto SR Bratislava

Adresa

Búdková cesta 2

Bližšie informácie o lokalite

na juhozápadnej fasáde objektu

GPS

48.1530770, 17.0931240

Číslo parcely

2781

Ďalšie diela v okolí

Nezistený

Ján Kulich 1956

Slovenská budujúca mládež

František Gibala 1956

Nezistený

Ján Kulich 1956

Nezistený

Ján Kulich 1956