Umenie mesta Bratislavy


Nezistený

Ján Kulich / 1956

Ekoiuventa, pôvodne Dom mládeže s areálom (Technická stanica Mičurin, neskôr Stanica mladých prírodovedcov) bol prvým komplexným centrom prírodovedných záujmových krúžkov socialistickej pionierskej mládeže na Slovensku. Išlo o prvé vybudovanie uzavretého areálu zabezpečujúceho potreby mimoškolského vzdelávania mládeže. Okrem hlavnej budovy sa postupne vybudovali objekty umožňujúce činnosti širokého spektra – budovy mladých technikov a mladých turistov, amfiteáter, bazén a budova učební s bytom a skleníkmi. Významnú súčasť plochy areálu tvorili tiež ihrisko, pokusné políčka, včelíny, zariadenia na chov hydiny a ornitologické zariadenia.  

Centrom areálu sa stala hlavná budova Domu mládeže komponovaná hlavnou fasádou s výhľadom na náprotivný svah Machnáč a do Búdkovej ulice. 

Projektoval ju arch. M. Chorvát. Hlavná budova predstavuje jednu z vrcholných, najtypickejších a najreprezentatívnejších stavieb architektúry socialistického realizmu päťdesiatych rokov 20. storočia na Slovensku.

Jej čelnú fasádu estetizujú štyri kamenné reliéfy osadené po dvojici vedľa vstupu. Ich autorom je akad. sochár J. Kulich. Hlavný výtvarný akcent budovy tvorí súsošie Slovenská budujúca mládež od akad. sochára Fraňa Gibalu osadené na strechu objektu a vítajúce prichádzajúceho návštevníka.

Kamenné reliéfy štvorcového tvaru sú súčasťou parteru fasády, pričom svetlý pieskovec kontrastuje s červeným kamenným obkladom fasády. Kamenná platňa lícuje s fasádou, len dole vyčnieva hranolová rímsa – podstavec na postavy, ktorých poslaním bolo poukázať na novú šťastnú budúcnosť detí. Jednotlivé scény majú jednotné umelecké aj kompozičné stvárnenie.

Reliéf s výjavom hry na bábkové divadlo sa nachádza na severnom konci juhozápadnej fasády. Kompozične pozostáva z dvoch skupín detí: účinkujúcich a divákov. Na pravej strane výjavu kľačí dievča zobrazené z profilu a v zdvihnutých rukách drží bábku s tvárou medvedíka. Za ňou v pozadí vyrastá strom. Na ľavej strane výjavu sledujú jej predstavenie postavy troch detí. V zadnom pláne na kraji stojí dievča oblečené do šiat siahajúcich pod kolená. Telo je zobrazené z poloprofilu, hlava s krátkymi vlasmi z profilu. Ľavú ruku má podopretú vbok, pravou si pri krku drží pioniersku šatku. Vpravo pred ňou kľačí chlapec s rukami spustenými popri tele, čo sa tiež prizerá hre. V prvom pláne v strede trojice detí čupí dievča zobrazené z profilu s krátkou sukňou, s vlasmi učesanými do krátkych vrkočov a sleduje predstavenie. 

ZZ

Stav výskumu ku dňu 15. 11. 2023.


Autorstvo

Spoluautorstvo


Roky

  • 1956 – realizácia

Druh

Materiál

kameň, pieskovec

Technika

tesanie

Rozmer

160 x 165 x 25 cm

Značenie

nie je

Stav

  • zachovalý, neudržiavaný
Mechanické poškodenie, zvetranie, znečistenie.

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • Súčasť chráneného územia Pamiatková zóna Centrálna mestská oblasť Bratislava (PZ CMO).
  • Budova je NKP zapísaná v ÚZPF pod č. 12041/1.
  • Areál sa nachádza v ochrannom pásme NKP Slavín.

Vlastník

  • Hlavné mesto SR Bratislava

Správca

  • Hlavné mesto SR Bratislava

Adresa

Búdková cesta 2

Bližšie informácie o lokalite

na juhozápadnej fasáde objektu

GPS

48.1530890, 17.0930860

Číslo parcely

2781

Ďalšie diela v okolí

Nezistený

Ján Kulich 1956

Slovenská budujúca mládež

František Gibala 1956

Nezistený

Ján Kulich 1956

Nezistený

Ján Kulich 1956