Umenie mesta Bratislavy


Nezistený

Ján Kulich / 1956

Ekoiuventa, pôvodne Dom mládeže s areálom (Technická stanica Mičurin, neskôr Stanica mladých prírodovedcov) bol prvým komplexným centrom prírodovedných záujmových krúžkov socialistickej pionierskej mládeže na Slovensku. Išlo o prvé vybudovanie uzavretého areálu zabezpečujúceho potreby mimoškolského vzdelávania mládeže. Okrem hlavnej budovy sa postupne vybudovali objekty umožňujúce činnosti širokého spektra – budovy mladých technikov a mladých turistov, amfiteáter, bazén a budova učební s bytom a skleníkmi. Významnú súčasť plochy areálu tvorili ihrisko, pokusné políčka, včelíny, zariadenia na chov hydiny a ornitologické zariadenia.  

Centrum areálu predstavuje hlavná budova Domu mládeže komponovaná hlavnou fasádou s výhľadom na náprotivný svah Machnáč a do Búdkovej ulice. 

Projektoval ju arch. M. Chorvát.  

Hlavná budova sa stala jednou z vrcholných, najtypickejších a najreprezentatívnejších stavieb socialistického realizmu päťdesiatych rokov 20. storočia na Slovensku.

Jej čelnú fasádu estetizujú štyri kamenné reliéfy osadené po dvojici vedľa vstupu od akad. sochára J.Kulicha. Hlavný výtvarný akcent budovy tvorí súsošie Slovenská budujúca mládež od akad. sochára Fraňa Gibalu osadené v strede strechy objektu a vítajúce prichádzajúceho návštevníka.

Kamenné reliéfy štvorcového tvaru sú súčasťou parteru fasády: ich svetlý pieskovec kontrastuje s červeným kamenným obkladom fasády. Kamenná platňa lícuje s fasádou, len dole vyčnieva hranolová rímsa – podstavec na postavy. Poslaním reliéfov bolo poukázať na novú šťastnú budúcnosť detí. Jednotlivé scény majú jednotné umelecké a kompozičné stvárnenie.

Predmetom výjavu je sadenie stromčeka. Mladý stromček s opornou palicou tvorí centrálnu kompozičnú os výjavu. Po jeho stranách sa nachádzajú chlapec a dievča, dvojica mladých pionierov, tzv. mičurincov. Vľavo v pozadí stojace dievča v sukni, kabátiku a košeli s pionierskou šatkou sa pozerá na proces sadenia. Pred ňou kľačí chlapec zobrazený z profilu, v rukách má rýľ a vykopáva jamu. Oproti nim v obrátenom poradí kľačí vzadu chlapec sklonený k jame, z ktorej odhŕňa zem. Pred ním úplne vľavo stojí dievča s telom zobrazeným od chrbta, s hlavou z profilu a pozerajúce dole na jamu. V rukách za chrbtom drží polievaciu krhlu. 

ZZ

Stav výskumu ku dňu 15. 11. 2023.


Autorstvo

Spoluautorstvo


Roky

  • 1956 – realizácia

Druh

Materiál

kameň, pieskovec

Technika

tesanie

Rozmer

160 x 165 x 25 cm

Značenie

nie je

Stav

  • zachovalý, neudržiavaný
Mechanické poškodenie, zvetranie, znečistenie.

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • Súčasť chráneného územia Pamiatková zóna Centrálna mestská oblasť Bratislava (PZ CMO).
  • Budova je NKP zapísaná v ÚZPF pod č. 12041/1.
  • Areál sa nachádza v ochrannom pásme NKP Slavín.

Vlastník

  • Hlavné mesto SR Bratislava

Správca

  • Hlavné mesto SR Bratislava

Adresa

Búdková cesta 2

Bližšie informácie o lokalite

na juhozápadnej fasáde objektu

GPS

48.1531510, 17.0929780

Číslo parcely

2781

Ďalšie diela v okolí

Nezistený

Ján Kulich 1956

Slovenská budujúca mládež

František Gibala 1956

Nezistený

Ján Kulich 1956

Nezistený

Ján Kulich 1956